นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูล

 

บริษัทฯ ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่า เรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทฯ จะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และบริษัทฯ จะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เท่านั้น

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ สถานะของลูกค้าจะไม่เป็นที่เปิดเผย เว้นแต่ลูกค้าจะได้มีบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์และลูกค้าได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

 

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีกับบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของลูกค้า ชื่อ-นามสกุล สถานที่จัดส่งสินค้า อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเดือนปีเกิด  เพศ หลักฐานการชำระเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ลูกค้าจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่บริษัทฯ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ หรือจัดส่งเข้าเว็บไซต์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ลูกค้าจะต้องอัปเดตข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้อง

บริษัทฯ สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยลูกค้าส่งมอบข้อมูลให้บริษัทฯ ด้วยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บริษัทฯ หรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้บริษัทฯ ได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

หากลูกค้าได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้อง ที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆ แก่บริษัทฯ

หากลูกค้าสมัครเพื่อใช้งานโดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือผูกบัญชีบริษัทฯ ของลูกค้ากับบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้า หรือใช้โซเชียลมีเดียอื่นๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจ กับบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้า ผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมาดังกล่าว ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เมื่อลูกค้าใช้บริการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัทฯ และกิจกรรมที่ลูกค้ากระทำบนเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจบันทึกโดยอัตโนมัติจะรวมไปถึงระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ Internet Protocol (IP) เวลาที่เข้าใช้ ประเภทบราวเซอร์ และภาษาของลูกค้า รวมทั้งเว็บไซต์ที่ลูกค้าเยี่ยมชมก่อนที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น การเข้าถึงบริการจากอุปกรณ์ของลูกค้า บริษัทฯ อาจบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของลูกค้า และบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้เว็บบีคอน คุกกี้ และวิธีการในทำนองเดียวกัน บริษัทฯ อาจนำข้อมูลใดๆ ที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าโดยใช้วิธีการเหล่านี้ มาเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติเข้ากับข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัทฯ และข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายนี้

 

2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้าหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ การชำระเงินของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์สำหรับสินค้า เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม  ทางบริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก เพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ทางบริษัทฯ อาจมีการตรวจสอบกับบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อลูกค้าได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับบริษัทฯ หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อยกเลิกได้ทาง contact@encorethailand.com

บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าที่บริษัทฯ ได้มาเพื่อจุดวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า รวมทั้งในระหว่างการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ของลูกค้า
2. การดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ ID การเข้าระบบของบริษัทฯ การรักษาและจัดการการลงทะเบียนของลูกค้า
3. การมอบบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ และการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีตามราคาสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งการขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซื้อ การส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของลูกค้า และการตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า คำติชม การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่างๆ
4. ดำเนินการทำการวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ เพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในการบริการของบริษัทฯ
5. การตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือการแก้ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง นโยบายภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม แนวทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. การเปิดเผยข้อมูลนี้ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับของประเทศใดก็ตาม สามารถกำหนดให้เราหรือบริษัทในเครือของเราต้องกระทำ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ“สิทธิของบริษัทฯ”
7. การกระทำการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรือเพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ
8. ดำเนินการสอบทานธุรกิจใดๆ และการประเมินหรือการประเมินผลอื่นๆ สำหรับการควบรวมกิจการ ที่เป็นข้อเสนอหรือที่เกิดขึ้นจริง การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุน
9. จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่น การปกป้องลูกค้าและผู้ใช้งานคนอื่นของบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ จากการสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการปกป้องสิทธิ์และหรือทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลาที่ทำการรวบรวมหรือตามที่ลูกค้าจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่บริษัทฯ สามารถมอบข้อมูลนั้นให้แก่กลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การใช้ข้อมูลส่วนตัว” ข้างต้น :

1. บริษัทฯและบริษัท ในเครือของกลุ่มบริษัทฯ
2. ตัวแทน ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทฯ ทำงานร่วมกัน เพื่อให้บริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้า ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล การส่งเสริมการขาย การทำการตลาด การบริการลูกค้า บริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ และบริการขยายเวลาการชำระเงิน
3.ผู้ค้าและองค์กรอื่นๆ เช่น บริษัทให้บริการบัตร เครือข่ายการชำระเงิน หรือสถาบันทางการเงิน องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรียกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก องค์กรที่เกี่ยวข้องในการการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุนกับ บริษัทฯ ที่ชำระเงินให้หรือทำการชำระเงินผ่านทางผู้ค้าและองค์กรเหล่านี้ ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ หรือองค์กรอื่นๆ เหล่านั้น เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ ได้

 

4. การยกเลิกความยินยอม

ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่บริษัทฯ ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆ ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทางกฎหมายในกรณีซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการ ให้แก่ลูกค้าตามนิติกรรมต่างๆ ได้ อันเกิดจากการยกเลิกดังกล่าว

 

5. การอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ลูกค้าสามารถอัปเดตหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการที่ลูกค้าได้สมัครไว้กับทางบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้ว แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือ ที่บริษัทฯ ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ายังคงจำเป็นต่อการบริการของบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ข้างต้น

 

6. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา

บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่บริษัทฯ จัดการ จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯ จะเก็บรักษาและจัดการให้ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายนี้ และสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ลูกค้าอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ใครทราบ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ถามรหัสผ่านของลูกค้าด้วยการโทรหาหรือส่งอีเมลที่ลูกค้าไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม รหัสผ่านของลูกค้าที่ใช้สำหรับการเข้าบัญชีการใช้งาน ใช้บริการของลูกค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญ ลูกค้าจะไม่แบ่งปันรหัสผ่านของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าเปิดเผยรหัสของลูกค้าให้แก่ผู้อื่น หากเกิดความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการเปิดเผยรหัสผ่านของลูกค้าให้ผู้อื่นดังกล่าว

 

7. ผู้เยาว์

บริษัทฯ ไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าอาจใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแล และควบคุมเท่านั้น อนึ่ง นิติกรรมที่เกิดขึ้นโดยผู้เยาว์ ถือว่ามีการกระทำขณะอยู่ในความดูแลและควบคุมของผู้ปกครอง

 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯสงวนสิทธิในการตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในบนเว็บไซต์

 

9. สิทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ รับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว แก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานในการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้น จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ บริษัทฯ จะทำการแจ้งไปยังลูกค้าให้ทราบตามข้อมูลส่วนที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และหรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานในการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อบริษัทฯ และสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใด อันมีต่อบริษัทฯ อันเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น

 

10. เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอก

บัญชีชำระเงินสำหรับบริษัทฯ อาจให้ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และการบริการอื่น  เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งอาจมีประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากของบริษัทฯ ทางบริษัทแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานการบริการเหล่านั้น ตามขอบเขตที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ไปซึ่งลูกค้าเข้าเยี่ยมชมนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบการบริการนั้นๆ

 

11. ข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  ผ่านทาง E-mail : contact@encorethailand.com