เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

 

การใช้งานเว็บไซต์ www.encorethailand.com หรือโซเชียลมีเดีย (รวมเรียกว่า แพลตฟอร์ม) ภายใต้การจัดการดูแลของ ENCORE THAILAND (เรียกว่า บริษัทฯ) ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

*เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา

 

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2. การสมัครเป็นสมาชิก

2.1 ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก www.encorethailand.com ได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป

2.2 ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้าร่วมการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น

2.3 ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

2.4  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

2.5 สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม ท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของ www.encorethailand.com หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม

2.6  ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ

2.7  หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อบริษัทฯ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหาย ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ

2.8 ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้น อาจจะส่งผลต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นๆ

2.9 บริษัทฯ  สงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หาก ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุด หรือท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ

2.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากตวจสอบบัญชีของท่านและพบว่า ท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

 

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

3.1 เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ กู๊ดวิลล์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย

3.2 ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงก์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อทรัพย์สิน ซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

3.3 เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

3.4 บริษัทฯ มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ

3.5 หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อทาง contact@encoredemo.ddns.net

 

4. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

4.1 บริษัทฯ จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

4.2 บริษัทฯ พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง แม่นยำที่สุด เท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่า การเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล

4.3 บริษัทฯ พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำ และสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริง ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ อาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง

4.4   ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและร้านค้ามีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ

4.5 หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทางอีเมล contact@encoredemo.ddns.net หรือไลน์ @encorethailand หรือแฟนเพจ www.facebook.com/encorethailand

 

5. การจัดการคำสั่งซื้อ

5.1 ท่านยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงิน หรือสินค้าที่สั่งซื้อ หรือสินค้าอื่นๆ ของบริษัทฯ เท่านั้น

5.2 หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

 

6. การคุ้มครองผู้บริโภค

6.1 ผลิตภัณฑ์อังคอร์ทุกรุ่น มีรับประกัน 2 ปี ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน ได้ที่ลิงก์ด้านล่างของหน้าเว็บทุกหน้า

6.2 ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก คำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาก่อนที่สินค้าจะเริ่มจัดส่ง สถานะการจัดส่งสินค้า เริ่มนับตั้งแต่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับฝากพัสดุเข้าระบบ

 

7. การป้องกันการทุจริตและการระงับการใช้งาน

7.1 หากบริษัทฯ ตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

7.2  ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในทางมิชอบ ท่านต้องไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอนหรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึง ม้าโทรจัน วอร์ม โลจิกบอม หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี ไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ ในทางที่ขัดต่อเจตนาและจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

7.3  หากมีการใช้แพลตฟอร์ม ในทางมิชอบในกรณีใดๆ ที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย ทางบริษัทฯ จะรายงานการกระทำที่มิชอบนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

7.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับหรือยกเลิก รายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย

7.5 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆที่มีการกระทำดังต่อไปนี้
– รายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรือมีการทุจริต
– รายการสั่งซื้อที่ใช้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรม
– รายการสั่งซื้อที่ของหลายบัญชีผู้ใช้ แต่โดยลูกค้าคนเดียวกัน หรือกลุ่มกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการใช้ เงื่อนไขตามข้อ 6.5 และ 6.6 โดยไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้า

หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทาง contact@encoredemo.ddns.net หรือไลน์ @encorethailand หรือเพจ www.facebook.com/encorethailand

7.6 บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการใช้ เงื่อนไขตามข้อ 6.5 และ 6.6 โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.7 หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทางอีเมล contact@encoredemo.ddns.net เพจ www.facebook.com/encorethailand หรือไลน์ @encorethailand

 

8. คุ้กกี้ (ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)

8.1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้บริษัทฯ และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

8.2. บริษัทฯ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ท่านยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่3 นั้นๆ

 

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น

 

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้าอังคอร์
123/20-22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล               contact@encoredemo.ddns.net
เว็บไซต์           www.encorethailand.com
แฟนเพจ          www.facebook.com/encorethailand
อินสตาแกรม   www.instagram.com/encorethailand
ไลน์                 @encorethailand
ทวิตเตอร์        www.twitter.com/encorethailand