ลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์อังกอร์

คำนิยาม

 1. รหัสรับประกัน หมายถึง รหัสผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขรวม 15 หลัก
 2. ผลิตภัณฑ์ที่รับประกัน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หูฟังยี่ห้ออังกอร์ (Encore)
 3. บริษัทฯ หมายถึง ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อังกอร์
 4. ลูกค้า หมายถึง ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อังกอร์เพื่อใช้งานเอง จากบริษัทฯ หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ


เงื่อนการรับประกัน

 1. กรณีผลิตภัณฑ์บกพร่องเนื่องจากการผลิต บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ครั้ง ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ วันซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
 2. กรณีผลิตภัณฑ์เสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ 1 ครั้ง ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ วันซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
 3. ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้ใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีรุ่นและสีเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์รุ่นและสีเดียวกันเปลี่ยนให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นและสีที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแทน คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้ มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่รับประกันไว้ ลูกค้ายินดีชำระเงินส่วนต่างที่เกินขึ้นมา
 4. รับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์หูฟังเท่านั้น การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริม และความเสียหายอื่นๆ
 5. สิทธิรับประกันนี้ มอบให้เฉพาะลูกค้ารายแรกที่ซื้อเพื่อใช้งานเองเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงลูกค้าที่ซื้อเพื่อจำหน่าย ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
 6. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทางไปรษณีย์ หรือผู้ให้บริการจัดส่งเท่านั้น ยกเว้น การเรียกร้องสิทธิกรณีความบกพร่องจากการผลิต ลูกค้าใช้สิทธิผ่านหน้าร้านและรับผลิตภัณฑ์ที่หน้าร้านได้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 7. บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ไปยังที่อยู่ของลูกค้า จำนวนไม่เกิน 100 บาท


ข้อยกเว้นการรับประกัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง การใช้งานผิดวิธี ผิดประเภท การดัดแปลงหรือแก้ไข การแกะ งัด แงะ ความเสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ความประมาท หรือภัยธรรมชาติ
 2. ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจ ตั้งใจ หรือเล็งเห็นผลที่อาจเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
 3. การซ่อม ดัดแปลง แก้ไข โดยศูนย์บริการ ร้านค้า หรือบุคคล ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ
 4. ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ความเสียหายที่เกิดกับวัสดุภายนอก เช่น หัก บิ่น ถลอก งอ ยุบ บุบ เบี้ยว หรือเป็นรอยขีดข่วน
 5. ความเสียหายหรืออาการผิดปกติอันเนื่องมาจากน้ำ ความชื้น ของเหลว ความร้อน สภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกินกว่าคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์


ระยะเวลารับประกัน

 1. ระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์ เริ่มนับแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และนับพร้อมกันทั้งกรณีบกพร่องจากการผลิต และกรณีเสียหายจากการใช้งานตามปกติ
 2. ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต มีระยะเวลารับประกัน 7 วัน การใช้สิทธิเรียกร้องนี้ ไม่กระทบต่อ สิทธิเรียกร้องกรณีสินค้าเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ
 3. ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติ มีระยะเวลารับประกัน 2 ปี การใช้สิทธิเรียกร้องนี้เป็นผลให้ สิทธิรับประกันสิ้นสุดลง


การลงทะเบียน

 1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันผลิต โดยถือตามเวลาที่ถึงกำหนดก่อนเป็นสำคัญ
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ ถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทุกกรณี
 3. การลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนอันเป็นการเข้าข่ายประวิงเวลาหรือซื้อเวลา เพื่อให้ระยะเวลารับประกันขยายออกไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา
 4. การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ ถือว่าลูกค้าหรือผู้ลงทะเบียน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์และดำเนินการใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า


การเรียกร้องสิทธิ

 1. เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนรับประกันไว้เกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันนี้ ลูกค้าสามารถเรียกร้องใช้สิทธิรับประกันได้ ผ่านช่องทางบัญชีไลน์อย่างเป็นทางการของอังกอร์ (@encorethailand)
 2. หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเรียกร้องสิทธิรับประกันสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ และข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลลงทะเบียนรับประกันได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสรับประกัน
 3. บริษัทฯ อาจขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันสินค้า ถือว่าการรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง


การสิ้นสุดการรับประกัน

 1. เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับประกันผลิตภัณฑ์
 2. เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องครบ 1 ครั้ง ตามสิทธิรับประกันผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
 3. เมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิยกเลิกการรับประกันผลิตภัณฑ์


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ ถือว่าลูกค้าหรือผู้ลงทะเบียน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกัน และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์และดำเนินการใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
 2. บริษัทฯ จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ต่อสาธารณะและบุคคลภายนอกที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ยกเว้นกรณีต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย คำสั่งศาล คำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐ
 3. บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดโดยสิ้นเชิง กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่ อันเนื่องมาจากการถูกเจาะระบบ ไวรัส และการกระทำโดยมิได้เจตนาของบริษัทฯ
 4. การกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ของลูกค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรือผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายและดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา


ข้อสงวนสิทธิ

 1. การรับประกันผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. สิทธิรับประกันผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือโอนได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้ใช้สิทธิเพื่อการพาณิชย์ หากตรวจสอบพบจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผลการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

20 มกราคม 2563
ลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์อังกอร์